Coronavirus.

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  

Op deze informatiepagina vind je een lijst met veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag? Stel deze dan via een e-mail aan plaatsingen@kwink.nl


Status 17-07-2020 08.45 uur: 

Kinderopvang volledig open.

Wij blijven hierbij in alle gevallen de adviezen van de overheid en het RIVM volgen.

Vraag en Antwoord

1. ALGEMEEN
Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 

 

2. PRAKTISCH

THUISBLIJFREGELS KINDEREN. 
Heeft het kind chronische verkoudheids- of luchtwegklachten/ hooikoorts? Neem dan contact op met de mentor van uw kind voor meer informatie. 

0 tot en met 6-jarigen. 
Kinderen met de volgende klachten blijven thuis: 

 • Neusverkoudheid (= loopneus1 eventueel met niezen, kuchje en/of keelpijn) in combinatie met koorts (38 graden Celsius of hoger) 
 • Hoesten 
 • Benauwdheid 
 • Koorts (38 graden Celsius of hoger)  
 • Plotseling verlies van reuk / smaak 
 • Als het kind de afgelopen 2 weken contact heeft gehad met iemand die positief getest is op het corona-virus.  
 • Als er iemand in het huishouden van het kind koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft.  

Zij mogen pas weer naar opvang als zij 24 uur geen klachten van benauwdheid, hoesten en/ of koorts meer hebben. Als het kind getest is en de uitslag is negatief (geen corona) dan mag het kind weer naar de opvang komen ook al heeft het kind nog klachten. 

7 jaar en ouder. 
Kinderen met de volgende klachten blijven thuis: 

 • Neusverkoudheid (= loopneus1 eventueel met niezen, kuchje en/ of keelpijn) 
 • Hoesten 
 • Benauwdheid 
 • Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger)  
 • Plotseling verlies van reuk / smaak  
 • Als het kind de afgelopen 2 weken contact heeft gehad met iemand die positief getest is op het corona-virus.  
 • Als er iemand in het huishouden van het kind koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft.  

Zij mogen pas weer naar opvang als zij 24 uur geen klachten van benauwdheid, hoesten en/ of koorts meer hebben. Als het kind getest is en de uitslag is negatief (geen corona) dan mag het kind weer naar de opvang komen ook al heeft het kind nog klachten. 


Wat zijn de regels voor ouders en kinderen die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje of rood reisadvies? 
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders en kinderen van boven de 12 jaar die terugkomen uit een oranje of rood land, worden dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de opvang komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen tot en met 12 jaar zullen ze anderen moeten vragen. 
Kijk voor meer informatie op de site van de rijksoverheid.

Mijn kind zou nu komen wennen. Gaat dit door?   
Ja, de wendagen gaan door. Natuurlijk wel conform de RIVM-richtlijnen en altijd in overleg met de locatie. 

Zijn er feesten/ bijeenkomsten op de locaties?   
Zolang de RIVM-richtlijnen gelden, wordt er op onze locaties geen feesten/ bijeenkomsten gehouden. Niet voor verjaardagen, geboortes, afscheid, zomerfeest e.d. Hiertoe is besloten om de kans om besmetting te verkleinen.  


3. FINANCIEEL
Hoe wordt uw teruggave berekend? 

 • Dat kunt u vinden op de website van de SVB bank
 • Hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt kunt u berekenen op de website van de Rijksoverheid

Krijg ik mijn geld terug van de uren dat ik geen gebruik maak van de kinderopvang?  

De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over: 

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

In de maand juli zal de vergoeding uitgekeerd worden. Ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug.

Bekijk hier de informatie van de Rijksoverheid.

 

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders compenseren? 
De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over: 

Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maand juli rechtstreeks aan de ouders uit.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.


Voor wie is de compensatie bedoeld?  
Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de opvangorganisatie vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).


School past de schooltijden aan, wat betekent dat voor mij? Wie gaat de extra kosten betalen? 

De BSO is open op reguliere tijden, zoals in uw contract vermeld. Als een school de schooltijden wil aanpassen, dan is het (ook in de situatie na 8 juni) van belang dat scholen en BSO’s afspraken maken over de aansluiting tussen school en de BSO. 
Als een school kiest voor aangepaste schooltijden, dan kan die school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd. Mocht de BSO kinderen eerder kunnen ophalen, dan kan de BSO de extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders. Dit betekent dat het contract, dat de ouder met de BSO heeft, moet worden aangepast. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.  
 
Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?
In de maand juli zal de vergoeding uitgekeerd worden.

Hoeveel vergoeding kan ik verwachten? 
De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang). 
De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage. 
 

Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat? 

Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. De overheid vraagt begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling. 
Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt. 
Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken. 
Daarnaast geldt de vergoeding van de overheid tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang. Wij betalen het bedrag boven de maximale uurprijs aan u terug. Wij rekenen dit over de periode van 16 maart tot en met 7 juni. Dit bedrag zullen wij in juli aan u uitkeren of in mindering brengen op een nog openstaande factuur.

Moet ik alle kosten blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja. Ouders die de factuur voor de kinderopvang betalen krijgen de eigen bijdrage door de rijksoverheid vergoed zolang het maatregelenpakket met betrekking tot kinderopvang en scholen voortduurt. Wanneer u de factuur blijft betalen bent u verzekerd van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen. 


Krijg ik ruiluren voor de dagen dat ik mijn kind heb afgemeld en blijven de spelregels rondom ruilen van kracht? 

De compensatieregelingen die de overheid heeft ingezet gelden vanaf 16 maart 2020; het moment dat onze locaties alleen nog noodopvang konden aanbieden. Vanaf die datum worden uw kosten voor kinderopvang dus door de overheid gecompenseerd. Dit betekent dat er vanaf 16 maart geen ruiluren opgebouwd worden tot het moment dat de compensatieregeling vanuit de overheid stopt.

Vanaf 8 juni is de opvang weer regulier open en kunnen weer ruiluren opgebouwd worden.

 

Wat zijn mijn actuele ruiluren?
5 juni zijn alle ruiluren verwijderd die waren opgebouwd in de periode van 16 maart tot en met 7 juni. Aangezien alle kosten in deze periode worden gecompenseerd zijn de opgebouwde ruiluren niet van toepassing over deze periode. De stand die nu zichtbaar is zijn de actuele ruiluren.

Wanneer mijn kind naar de peuterspeelzaal gaat, kan ik deze dagen dan later inhalen? 
Er is helaas geen mogelijkheid om dagen te ruilen. 

Heb je nog andere vragen?
Heb je een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan plaatsingen@kwink.nl