KWALITEIT WORDT GELEVERD DOOR ONZE MEDEWERKERS

Kwink hecht er waarde aan, dat al haar medewerkers de juiste theoretische en praktische bagage hebben én houden. Alleen op deze manier kan Kwink ervoor zorgen, dat de kwaliteit van de geboden kinderopvang van haar locaties op het gewenste (hoge) peil blijft.

Uw kinderen worden door onze medewerkers begeleid in een belangrijke fase van hun leven. Om dagelijks kwalitatieve opvang te kunnen bieden, worden onze medewerkers structureel begeleid en geschoold in hun professionele en pedagogische competenties. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende onderwerpen: ontwikkelingsgericht werken met kinderen, activiteiten speciaal voor baby’s, maar ook taal en communicatie met kinderen, klantgerichte kinderopvang, spel en creativiteit bij kinderen en uiteraard de verplichte BHV (bedrijfshulpverlening) en de door de GGD geadviseerde kinder-EHBO-cursussen.

Deskundigheidsbevordering

Kwink Kinderopvang investeert in de ontwikkeling van haar medewerker. Kwink biedt bijscholing in de vorm van E-learning; digitaal leren op een moment dat het de medewerker uitkomt. Binnen de KINDwijzeracademie zijn verschillende modules beschikbaar.

Buitenschoolse opvang

Medewerkers van de bso volgen de module BSO dat doe je zo!. Deze module gaat over positief sociaal gedrag op de bso. Welke rol heeft de pedagogisch medewerker bij het creëren van een hechte groep, waarin kinderen en pedagogisch medewerkers op een positieve manier met elkaar omgaan. Verschillende aspecten komen hierbij aan bod, zoals de inrichting van de ruimte, kinderparticipatie, zelfstandigheid en het organiseren van activiteiten. De focus ligt vooral op de praktische aspecten van deze onderwerpen. Er worden handvaten geboden waarmee pedagogisch medewerkers meteen in de praktijk aan de slag kunnen.

Peuterspeelzaal

Leidsters van de reguliere peuterspeelzalen volgen de module Pedagogisch handelen en communiceren met ouders. Deze module maakt pedagogisch medewerkers meer bewust van het weten wat ze doen en waarom ze iets op een bepaalde manier doen. De vier pedagogische doelen uit de Wet Kinderopvang komen in de module uitgebreid aan bod:

  • het bieden van emotionele veiligheid;
  • een bijdrage leveren aan de persoonlijke competentie;
  • een bijdrage leveren aan de sociale competentie;
  • overdracht van waarden en normen.

Kinderdagopvang

Alle vaste kinderdagopvangmedewerkers volgen de training Uk & Puk. Met Uk & Puk wordt op een speelse manier gericht gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Behalve aan de spraak- en taalontwikkeling werkt Uk & Puk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels. Lees hier meer over Uk & Puk.