OUDERBETROKKENHEID

Kwink hecht veel belang aan het contact met ouders en verzorgers. Dit vindt op verschillende manieren plaats.

Overdracht

Bij het brengen en/of halen, wisselt u informatie uit met de medewerkers. Op het kinderdagverblijf hebben wij bovendien een schriftelijke overdracht. De breng- en haalmomenten zijn belangrijk voor de dagelijkse communicatie. Tijdens de breng- en haalmomenten wordt belangrijke (zoals bijvoorbeeld aanpassingen in het voedingspatroon, het slaapschema, hoe het kind de nacht is doorgekomen, zindelijkheidstraining) en leuke (sociale) informatie door de pedagogisch medewerkers en de ouders uitgewisseld. Ouders kunnen tijdens de brengmomenten praktische informatie over het kind of leuke anekdotes aan de pedagogisch medewerkers vertellen. Op het moment dat de ouders hun kind komen halen, geven de pedagogisch medewerkers belangrijke informatie over het kind, zoals de activiteiten die het kind ondernomen heeft tijdens de dag, met wie of wat het kind gespeeld heeft, wat het gegeten en gedronken heeft of bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld een ontruimingsoefening op de locatie. Op deze momenten kunnen de gesprekjes ook wel eens heel ergens anders over gaan. Dit is ook goed en noodzakelijk om een vertrouwensband met ouders op te bouwen. U kunt altijd een afspraak maken voor een uitgebreider gesprek met de mentor van uw kind.

Bij kinderen tot 1 jaar wordt er gebruik gemaakt van een zogeheten heen-en-weer schriftje, waarin zowel ouders als pedagogisch medewerkers leuke en belangrijke zaken rondom het kind kunnen opschrijven. Op elke groep wordt er een dagverslag geschreven, deze wordt aan het eind van de dag op een centrale plaats opgehangen of aan de ouders meegegeven.

Voor de kinderen wordt er ook een plakboek bijgehouden. Hierin worden gemaakte werkjes bewaard en stukjes geschreven over de ontwikkeling van het kind. Op vierjarige leeftijd krijgt het kind dit plakboek mee naar huis.

Ouderavonden

Iedere locatie organiseert een ouderavond over een interessant onderwerp of over het reilen en zeilen op de locatie zelf. Soms worden ouderavonden samen met de andere locaties in de wijk of Kwink-breed georganiseerd.

Voorbeelden van onderwerpen en thema’s op de ouderavonden zijn:

 • Het voorstellen van en het werven van nieuwe leden voor de lokale Oudercommissie.
 • Het borgen van de kwaliteit op de locaties
 • de Week van de opvoeding.
 • Thema: Pesten
 • Thema: Wordt spelenderwijs (een interactieve workshop door opvoedcoach Marinka van den Bosch)
 • Thema: Kinderen en bewegen (lezing door kinderfysiotherapeut Nienke Verschuur)

Lokale Oudercommissie

In de Wet Kinderopvang is het adviesrecht van ouders en verzorgers geregeld vanuit het idee dat inspraak op een aantal fundamentele punten moet worden georganiseerd. Wij willen echter niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Wij vinden ouderparticipatie bij beleidsvorming en de dagelijkse gang van zaken van cruciaal belang. Daarom vinden wij het plezierig dat op onze locaties oudercommissies zijn ingesteld. Deze oudercommissies werken volgens vastgestelde reglementen. Daarin ligt vast op welke wijze zij invulling geven aan hun rol. De Oudercommissie spreekt met de unitmanager over locatiespecifieke zaken. Op de pagina’s van uw locatie vindt u meer informatie over uw oudercommissie.

Bent u iemand die graag meedenkt over de opvang van uw kind?

Dan is de oudercommissie iets voor u!

Samen met de locatie denkt de oudercommissie mee over het beleid van de locatie en de te organiseren activiteiten. De commissie heeft adviesrecht en komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.


Wat doet de oudercommissie?

 • Ongeveer 1 keer per 2 maanden overleggen met de leiding van de locatie.
 • Organiseren van de ouderavond (eens per jaar) en andere activiteiten samen met de leiding van de locatie.
 • Meedenken over het pedagogisch beleid van de locatie.
 • Meedenken over verkeersveiligheid, voedingsbeleid en andere belangrijke zaken voor de locatie.
 • Vragen van ouders beantwoorden.
 • Inzicht in het beleid van de locatie, waaronder de welzijnsrapportage en meedenken over verbeteringen.

De oudercommissie van de locatie richt zich voornamelijk op de gang van zaken binnen de locatie zelf. Een aantal algemene zaken (zoals bijvoorbeeld contracten, openingstijden etc.) worden besproken binnen de Centrale Oudercommissie.


Heeft u interesse?

Wilt u meer betrokken zijn bij de gang van zaken op de locatie van uw kind? Wilt u graag meedenken over de toekomst? En vindt u het leuk om activiteiten te organiseren? Meld u dan aan via de teamcoördinator van de locatie van uw kind(eren).

Meer informatie over ouderparticipatie kunt u ook terugvinden op de website van BOINK.