PEDAGOGISCH BELEID

Wij werken met het Pedagogisch beleid van Wij zijn JONG. 

U vindt de Pedagogische en praktische afspraken van uw locatie op de desbetreffende locatiepagina.

Uw kind centraal!

Ouders ervaren dat wij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind. Kinderen zijn nieuwsgierig. Zij willen ontdekken en leren. Dit gaat spelenderwijs. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind dit in zijn of haar eigen tempo kan doen. Vanuit het eigen plezier, interesse en levenslust. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren, waarderen, ondersteunen en dagen uit. Uiteraard voldoen al onze medewerkers aan de wettelijk vereiste kwalificaties. Er is een aanbod in activiteiten en spelmateriaal in alle leeftijden zowel binnen als buiten. Het kind kan zelf kiezen wat hij of zij doet en op onderzoek uit gaan. Onze pedagogisch medewerkers werken volgens het pedagogisch beleid. Dit biedt een basis en houvast voor de medewerkers. Verder heeft iedere locatie een locatiewerkplan, waarin iedere ouder kan lezen wat de belangrijkste pijlers van de opvang zijn en hoe daar invulling aan gegeven wordt. Op de website staat van iedere locatie het rapport van de inspectie. 

Samenwerking met ouders

De samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers bevordert de kwaliteit van de opvang. De opvoeding binnen het gezin en de kinderopvang zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ouders zijn uiteraard eindverantwoordelijk en deskundig waar het hun eigen kind betreft. Onze pedagogisch medewerkers zijn deskundig voor wat betreft de ontwikkeling van kinderen in het algemeen en in de groep. Ieder kind heeft een mentor. Bij het halen en brengen geven de overdrachtsgesprekjes een goede gelegenheid om informatie uit te wisselen. Bij de kinderdagopvang wordt bij kinderen tot 1 jaar ook gebruik gemaakt van overdrachtsboekjes (‘Krabbel’). Daarnaast observeert de mentor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Als hier aanleiding voor ons, vindt uiteraard terugkoppeling aan de ouders. In ieder geval worden bevindingen jaarlijks door de mentor van het kind besproken met ouders.

Spelenderwijs leren

Kwink maakt in het aanbod van activiteiten gebruik van wettelijk erkende programma’s voor ‘vroeg- en voorschoolse educatie’. Dit zijn programma’s waarbij kinderen spelenderwijs leren. Een aantal van onze peuterspeelzaallocaties zijn hier speciaal voor ingericht. Letterlijk en figuurlijk. Op deze ‘VVE-locaties’ zijn alle medewerkers gecertificeerd om volgens de methode ‘Piramide’ te werken en is bijvoorbeeld de indeling van de ruimtes aangepast. De keuze voor de gebruikte methode, is afhankelijk van de gemeente en wordt gebaseerd op gebruikte methodiek in het basisonderwijs binnen die gemeente, zodat sprake is van een goede aansluiting. Piramide is een VVE methode waarbij de kinderen ondersteund en gestimuleerd worden zodat hun ontwikkelingskansen vergroot worden. Het programma is onderverdeeld in thema’s, ze zijn speels van opzet en sluiten aan bij dagelijkse, huiselijke bezigheden.

Op de kinderdagverblijven wordt gebruik gemaakt van de activiteiten uit de VVE methode Uk & Puk.