VEILIGHEID

Klanten kiezen voor onze kinderopvang omdat wij kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Dit waarborgen wij doordat wij voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en daarboven op aanvullende hogere kwaliteits- en veiligheidsnormen naleven. Op het voldoen aan wet- en regelgeving en extra normen worden wij (extern) getoetst.
Wij realiseren ons dat wij nooit alle risico’s kunnen uitbannen. Daarom hebben wij maatregelen genomen die in voorkomende gevallen de schade zo veel mogelijk beperken. Dit geldt voor veiligheidsrisico’s in het algemeen, maar ook voor risico’s met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.

Wij onderschrijven het belang van (pedagogische) veiligheid. Onze aanpak is breed:

Wij voldoen aan wet- en regelgeving.
Veiligheid is een onderwerp van onze teambesprekingen, onder andere aan de hand van beleid en uitgebreide protocollen, waaronder protocol ‘grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang’.
Wij hebben een externe vertrouwenspersoon voor medewerkers.
Wij hebben een externe vertrouwenspersoon voor klanten.
Wij gebruiken transparante ruimtes: al onze verblijf-, speel- en groepsruimtes en slaapkamers zijn voorzien van ramen zodat zicht op de groep vanaf een aangrenzende ruimte mogelijk is. In 2012 zijn hiertoe op een aantal locaties nog extra bouwkundige aanpassingen gedaan.
Deuren van slaapkamers, toilet- en verzorgingsruimtes zijn open als een medewerker daar met een kind is. Toiletruimten zijn wegens privacy niet transparant gemaakt.
Wij gebruiken babyfoons indien de kinderen in slaapkamers liggen die niet aansluitend zijn aan de groepsruimtes.
Gezamenlijk gebruik van ruimtes komt met regelmaat voor: groepen worden op specifieke momenten samengevoegd, indien mogelijk, zodat meerdere pedagogisch medewerkers op een groep staan.
Wij hanteren een open deurenbeleid: kinderen en pedagogisch medewerkers kunnen binnenlopen en spelen.
Leidinggevende loopt regelmatig binnen.
Stagiaires worden boventallig ingezet.
Niet alleen medewerkers en gastouders hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), maar ook samenwerkingspartners (indien relevant) zoals taxibedrijven vragen wij om een VOG.


Wist u dat:

Al onze pedagogisch medewerkers geschoold zijn met betrekking tot ‘preventie en signalering kindermishandeling en huiselijk geweld’.
Wij handelen, zoals de wet van ons vraagt, volgens de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.
Wij werken volgens de beroepscode kinderopvang, waaruit regels voortvloeien over het scheiden van werk en privé (ook op social media), geen oppaswerkzaamheden op de kinderen in je eigen tijd en het respecteren van privacyregels van onze klanten (zoals niet zomaar foto’s maken van onze kinderen).
Onze unitmanagers hebben een vastgelegde verantwoordelijkheid ten aanzien van het bevorderen van open communicatie in hun locaties.
Wij twee pedagogisch adviseurs in dienst hebben die de unitmanager ondersteunen bij het bevorderen van een open aanspreekcultuur en bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers op het gebied van veiligheid.
Indien op een locatie conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is, ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld is (zoals de wet van ons vraagt). Iedere locatie heeft kan gebruik maken van een achterwacht. De achterwacht is op maat ingericht en staat beschreven in het locatiewerkplan.

De GGD onze locaties met regelmaat (onverwachts) controleert: de rapportage per locatie staat op onze website.
Wij voldoen aan het vierogenprincipe.


Kinderopvang staat midden in de maatschappij en heeft een belangrijke taak. Die rol wordt met veel enthousiasme en deskundigheid vervuld door al onze medewerkers. Medewerkers waar wij op vertrouwen. Zo bouwen we samen aan veiligheid en vertrouwen.


Vertrouwenspersoon voor klanten

Heeft u een vraag of advies nodig inzake het ervaren van grensoverschrijdend gedrag? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw unitmanager. Indien u het prettiger vindt uw vraag voor te leggen of advies te vragen aan een externe vertrouwenspersoon, dan kunt u contact opnemen met Yolanda Kuis. Yolanda is een gecertificeerde onafhankelijke vertrouwenspersoon.


Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

Yolanda ondersteunt zo nodig de ‘kind partij’, daar waar er sprake is van grensoverschrijdend gedrag van een medewerker jegens een kind. Daarbij begeleidt en ondersteunt Yolanda ouders/verzorgers die een melding willen doen van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is zij ondersteunend aan de organisatie en de unitmanagers in de vorm van advies gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie leest u in ons protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’.


Geheimhoudingsplicht

Als vertrouwenspersoon is Yolanda zich verplicht te houden aan de geheimhoudingsplicht. Dat is bij wet geregeld.


Vraag of advies?

Voor vragen of advies kunt u, bij voorkeur tijdens kantooruren, contact opnemen met Yolanda via e-mail of mobiele telefoon.