PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Kwink wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit beleid, in haar protocol en in haar handelen, wil Kwink grensoverschrijdend gedrag voorkomen en indien nodig aanpakken zodat iedereen, kinderen, ouders en medewerkers zich op onze locaties veilig voelen. Dit protocol is naar voorbeeld van het protocol van de GGD opgesteld.

Het protocol is ook gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens heeft dit protocol samenhang en overlappingen met het beleid en de procedure 2.9 protocol voorkoming kindermishandeling van Kwink

Grensoverschrijdend gedrag is objectief moeilijk vast te stellen. Gedrag kan door elk persoon anders ervaren worden. Daarbij is het voor jonge kinderen moeilijk onder woorden te brengen dat zij iets ervaren als grensoverschrijdend gedrag. Het is voor ons als kinderopvangorganisatie belangrijk grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of gevolgen van grensoverschrijdend gedrag te beperken. Dit doen wij door:


  1. inzicht te geven in wat wij verstaan onder grensoverschrijdend gedrag;
  2. gedragsregels voor ouders, kinderen, beroepskrachten te formuleren en na te leven;
  3. een helder stappenplan te volgen bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag;
  4. een intern contactpersoon beschikbaar te stellen;
  5. een extern vertrouwenspersoon voor klanten en een extern vertrouwenspersoon voor medewerkers beschikbaar te stellen;
  6. aangesloten te zijn bij een externe klachtencommissie;
  7. helderheid te geven in verantwoordelijkheden van directie en management.