• header1 campus foto001 1022 72dpi

PLUS ARRANGEMENT

Koop bovenop het 52-weken contract voor aanvang van een jaar extra dagen in en profiteer van lagere uurtarieven op al uw uren! Bij Kwink Kinderopvang kunt u een keuze maken uit verschillende producten (41, 46 en 52 weken). Indien u kiest voor het 52 wekencontract kunt u extra dagen inkopen. Doordat u in dat geval meer uren afneemt, kunnen wij u een voordeliger uurtarief voor alle afgenomen uren aanbieden.

Hoe werkt het?
Heeft u een overeenkomst voor 1 opvangdag per week, dan koopt u 1 extra dag per jaar (11 uur). Heeft u een overeenkomst voor twee opvangdagen, dan koopt u twee dagen extra enzovoorts. Door het inkopen van extra uren neemt u op jaarbasis meer opvanguren af. Wij kunnen u vervolgens alle opvanguren tegen een lager uurtarief aanbieden. Het is hierbij van belang voor aanvang of aan het begin van een kalenderjaar te starten met dit zgn. plusarrangement.

Indien u voor deze mogelijkheid kiest dient u rekening te houden met het beginsel dat ouders met kinderen in de dagopvang ( 0-4 jaar) recht hebben op kinderopvangtoeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Voor schoolgaande kinderen (van 4 tot 13 jaar die gebruikmaken van buitenschoolse opvang) mogen ouders 70% van de werkuren van de minst werkende partner declareren. Alle soorten opvang waarvan de klant gebruik maakt, tellen mee in berekening van toeslag waarop men recht heeft. 

Wat betekent dat voor de opvangkosten?
U neemt meer uren af. Omdat u al deze uren voor een lager tarief afneemt, blijft uw brutojaar bedrag nagenoeg hetzelfde als bij het reguliere 52 weken contract. Echter uw netto jaarbedrag, het bedrag na ontvangen van kinderopvangtoeslag, zal veelal lager zijn. Dat komt omdat in dat geval het uurtarief dichter ligt bij de Rijksnorm van de overheid: het maximale uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag kunt ontvangen. De kinderopvangtoeslag is afhankelijk is van uw persoonlijke situatie en gezinsinkomen.

Wat kunt u doen met de extra opvangdagen?
Ouders met een 52 weken contract kunnen deze dag flexibel het hele kalenderjaar inzetten. Er zijn ook ouders die de extra dag niet inzetten, maar wel het plusarrangement afnemen omdat de netto-kosten voor hen lager zijn dan bij het regulier arrangement.

Spelregels
Wij hanteren spelregels voor deze service.

 • De extra dag(en) opvang is (zijn) afhankelijk van uw contractdag(en). Dus wanneer u 1 dag afneemt, koopt u 1 dag extra, bij 2 dagen 2 dagen extra etc.
 • U kunt natuurlijk altijd meer extra dagen inkopen: ook voor deze uren betaalt u dan het lage uurtarief.
 • U kunt de extra dag als volgt inzetten:
  • BSO 52 weken contract voor studie- of vakantiedag.
  • KDV 52 weken voor een extra opvangdag of vakantiedag.
 • De extra opvangdag(en) is (zijn) geldig binnen het lopende kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Niet opgenomen dagen vervallen per het einde van het kalenderjaar of bij beëindiging of wijziging van het contract.
 • De extra opvangdag dient bij voorkeur 2 weken vooraf te worden aangevraagd bij de locatiemanager / teamleider via het ouderportaal.Zij beoordelen of uw aanvraag gehonoreerd kan worden op basis van de wet- en regelgeving en de capaciteit van de locatie. Wij zullen er alles aan doen, om aan uw wens tegemoet te komen. Deze extra opvangdag is niet op voorhand gegarandeerd in te zetten.

Plaatsingsvoorwaarden
Voor het inzetten van een extra dag gelden de volgende plaatsingsvoorwaarden.

 • Als er voldoende plaats is op een locatie zodanig dat het maximale aantal kinderen niet overschreden wordt en geen extra personeel voor nodig is. We houden ons te allen tijde aan de wettelijke vastgestelde richtlijnen.
 • Voor studiedagen geldt dat er bij veel of weinig belangstelling uitgeweken kan worden naar een andere, nabijgelegen, locatie of dat er gekozen kan worden voor een groepsactiviteit op een andere, ruimere locatie.
 • Wij streven ernaar dat wij uw kind op dezelfde stamgroep opvangen bij dezelfde groepsleiding. Uw kind kan ook geplaatst worden op andere stamgroepen: hiervoor is toestemming van de ouder nodig.

All-inclusive met nog meer flexibiliteit
De opvang is all-inclusive: eten, drinken en tussendoortjes conform ons voedingsbeleid. Luiers, slaapzakje en schoon beddengoed voor de KDV. Activiteiten (inclusief uitstapjes en vervoer tijdens vakanties) en vervoer van school naar de locatie voor de BSO (tenzij dit op uw locatie anders geregeld is). 


Bereken uw netto kosten per maand voor kinderopvang

Wilt u weten wat uw netto kosten zijn voor kinderopvang? Met behulp van deze rekentool kunt u deze kosten eenvoudig en snel berekenen. Voor deze berekening hebt u uw verzamelinkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner nodig. Uw inkomensgegevens vindt u op uw loonstrook, uw jaaropgaaf of uw laatste voorlopige aanslag inkomstenbelasting. U kunt uw netto kosten berekenen voor diverse vormen van opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang en voor sommige gemeentes ook het peuterwerk).

Hebt u nog vragen over onze tarieven of over de berekening in de rekentool? Neem dan contact met ons op via plaatsingen@kwink.nl of telefonisch: 0318 - 518036.

Tip: Vaak lijkt een 52-wekenarrangement bruto onvoordeliger dan een arrangement met minder weken, maar is dit netto (na aftrek van de bijdrage door Belastingdienst | Toeslagen) vaak niet het geval. Maak daarom altijd ook een berekening met het 52-wekenarrangement.